Приватне акціонерне товариство "ЮК "Правозахист Інвест"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  02.03.2012 рік 10% зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків г


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 

1. Загальні відомості :

Приватне акціонерне товариство «Юридична компанія «Правозахист Інвест», організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 35985756; місцезнаходження емітента 49000,  м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 3739793; електронна поштова адреса емітента: sc_capital@academy.in.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: pravozahist_inv.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення :

Приватне акціонерне товариство «Юридична компанія «Правозахист Інвест» (далі – Товариство) повідомляє, що 01.03.2012р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» (ліцензія АВ №581322 від 19.09.2006р.), був отриманий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів Товариства. Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства «Дом-Інвест» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30) становив 33,3334% голосуючих акцій Товариства.  З урахуванням відчужених акцій, пакет власника акцій ПАТ «Дом-Інвест» становить 2 071 971 (два мільйони сімдесят одна тисяча дев’ятсот сімдесят одна) штука простих іменних акцій, що складає 24,6663% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Приватного акціонерного товариства «Менеджмент Технолоджіз» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30) становив 33,3333% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій, пакет власника акцій ПрАТ «МенеджментТехнолоджіз» становить 3 528 029 (три мільйони п’ятсот двацять вісім тисяч двадцять дев’ять) штук простих іменних акцій, що складає 42,0004% голосуючих акцій Товариства.

3. Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор ПрАТ «ЮК «Правозахист Інвест»                                                   Підвалюк О.В.

                                                                                                                                02.03.2012р.

 

ProEmitent.INFO